Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışmasıcc8f03f5-093d-447b-a178-c38cd1746bd9diclevadisi.jpg Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması01319e30-18fb-4289-9e26-9bf6d9b39665dicle.jpg Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması07bca730-144e-4db1-864f-f5f8d8cdedbadicle.gif

Yarışmanın Konusu ve Yeri

Diyarbakır kenti 1960’lı yıllardan itibaren hızlı bir nüfus artışına uğramış. Göçe dayalı nüfus artışı ve çeşitli nedenlerle Diyarbakır, kentsel sorunlar yaşamakta ve bu sorunları biriktirmekte. Kentin fiziki çevre kalitesi bakımından oldukça yetersiz düzeyde. Kentin yapılı çevresinde yeterli yeşil alan bulunmadığı gibi, kent yakın çevresinde de planlı ve düzenlenmiş büyük alan kullanımlı yeşil alanlar, ağaçlandırılmış alanlar, mesire yerleri, orman alanları bulunmamakta. Dicle Vadisi ve çevresi Diyarbakır kentinin doğal çevre kalitesi ve rekreasyon potansiyeli açısından en önemli alanını oluşturmakta. Bu bağlamda, Dicle Vadisi’ni; jeomorfolojik, topoğrafik yapısı, su kaynakları ve hidrojeolojik özellikleri, bitki örtüsü (flora), sualtı ve su üstü canlıları (fauna) bugünkü kullanım biçimi, kentle olan ilişkisi, altyapı geliştirme potansiyeli gibi açılardan bir bütün olarak kavrayacak bir proje kapsamında değerlendirilmeye gereksinim bulunmakta.

Yarışma alanı, kuzeyde Silvan Yolu, güneyde Ongözlü Köprü, batı yakasında askeri alan, kentin doğu surları ve Hevsel Bahçeleri; doğu yakasında ise Üniversite Kampus Alanı ile sınırlı.

Üniversite ile kent merkezini birbirine bağlayan Üniversite Köprüsü’nün kuzey ve güneyindeki alanlar ile tarihi sit alanı içerisinde yer alan Fiskaya bölgesi yarışma alanında stratejik önem arz etmektedir. Fiskaya bölgesinde eski dönemlerde şelale olduğu dikkate alınıp, mevcut durum analiz edilerek öneri geliştirilmeli.

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Yarışma; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi’nin danışmanlığında, “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde; batısında Kentsel Dönüşüm Bölgesi, Askeri Güvenlik Bölgesi, Kale surları, doğusunda Dicle Üniversitesi kampüsü bulunan Dicle Vadisi’nin bir bütünlük içinde, kamu yararı esas alınarak, kent ve çevresinde yaşayanların dinlence gereksinmelerini karşılaması; peyzaj.org kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi; çok sayıdaki seçenek arasından koruma-kullanım dengesini güden en işlevsel, en yenilikçi ve en ekonomik çözümlerin bulunması; vadinin kent yaşamına kazandırılması ve güzel sanatların teşvik edilmesi amacını taşımakta.

Eski kentlerin kuruluşlarını etkileyen önemli coğrafi etmenler arasında yer alan akar ve durgun su kıyıları ile vadi içleri, tarih boyunca özendirici olmuş ve yerleşmeleri kalıcı kılmış. Bu alanlar sahip oldukları doğal eleman çeşitliliği (su, değişik vista, su aynası, ses, hareketli topoğrafya, zengin bitki örtüsü, su altı ve su üstü canlıları v.b.) ve güçlü mekan olanakları nedeniyle her türlü rekreasyonel kullanışlar için uygun ortamlar.

Vadiler, durgunsular ve akarsular ekolojik özellikleri ve mekansal değerleri açısından öteki plastik formlara (ova, yamaç, tepe vb.) oranla daha etkili ve öncelikli. Bu nedenle dünyanın jeobiyolojik dönemleri ve insan coğrafyasının kültürel tarihi boyunca canlı varlıkları ve üretim alanı; insanlar için konaklama ve yerleşim yeri olarak aranan ve tercih edilen yaşam alanları olmuşlar. Kentlerin prestij alanı olmaları nedeniyle, kentleri fiziksel yönden biçimlendiren ve yönlendiren peyzaj elemanı olarak korunmuşlar ve değerlendirilmişler.

Kentlerin ana damarı olarak benimsenen bu yerler için koruma ve kullanma olgusunun birlikteliği, estetik ve işlevsel açıdan sürekliliği ve dengeli bütünlüğü için kamu desteğine dayalı her türlü yasal önlemlerin alınmış olduğu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince hazırlanıp Belediye Meclisince onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planından da anlaşılmakta. Doğal özelliklerinin olabildiğince korunması gereken bu yerler, görsel nitelikleri ile rekreasyon ve ulaşıma olan katkıları ile kentin prestij alanları, öte yandan kentleri fiziksel yönden biçimlendiren ve yönlendiren dominant peyzaj elemanları.

Kent içi ve yakın çevresindeki akarsular ve vadilere biyolojik, ekolojik, kültürel ve sosyo-ekonomik özellikleri nedeniyle bilimsel ve akılcı bir planlama yaklaşımı gerekli ve zorunlu.

Dicle Vadisi’nin kente kazanımı; Diyarbakır kentinin yerleşme alanlarıyla entegrasyonunun sağlanması “Açık ve Yeşil Alan Sistemi” oluşturma bakımından çok daha önemli ve öncelik gerektiren yaşamsal bir konu.

Bu konu makro düzeyde gelişim stratejisi Nazım İmar Planları kapsamında ele alınmış. ‘Diyarbakır Kentinin Açık ve Yeşil Alan Sistemi’, içinde kentin güneyinde kuzey  güney ekseninde uzanan Dicle Vadisi kent için önemli bir doku. Çok önemli bir potansiyel kaynak durumunda olan bu doku, Diyarbakır Açık ve Yeşil Alan Sistemi içinde Nazım İmar Planında temel veri olarak kabul edilmiş, korunması ve geliştirilmesi gerekli ve zorunlu bir kaynak olarak değerlendirilmiş. Nazım İmar Planında bu amaca yönelik kullanım kararları getirilmiş.

Diyarbakır kentinin doğusunda yer alan ve kuzey güney yönlerinde dağılan ve Dicle Nehri tarafından oluşturulan ‘Yeşil Omurgası yayalar, toplu taşıma sistemleri ve özel araçlar için bağlantı yolları ile bütünlüğünün sağlanması, erişilebilirliğin arttırılması ve kent makroformu ile entegrasyonunun sağlanması bu sistemin işlerliliği için gerekli olup sistemin ana kurgusu Nazım İmar Planında yer almakta.

Dicle Vadisi’nin kente kazandırılmasında en önemli kriterler

Dicle Vadisi Projesinde ‘Bütüncül Yaklaşım’ anlayışı temel karar olarak benimsenmelidir.

Dicle Vadisinin proje alanının değerlendirilmesinde ‘Doğal Sit’ statüsü de dahil olmak üzere tüm koruma araçları irdelenerek, ‘Koruma  Kullanım’ anlayışına dayalı olarak doğal ve kültürel özelliklerin korunmasına öncelik tanınmalıdır.

Dicle Vadisi’sindeki bu güne kadar yaşanmış olumsuz kullanımlardan kaynaklı(aşırı kum ve çakıl alımı,kıyıların tahribi,kontrolsüz tarım,ağaç ve saz kesimi,çevredeki sanayi tesislerinin kirletici etkisi,yöreye yabancı bitki dikimi,çöp ve moloz dökümü, doğal değerler dikkate alınmadan yapılan yapılaşma vb. gibi) aşırı tahribata yönelik ‘Onarım’ çalışmaları.

Yarışmanın Türü

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama Ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin, 7. madde, h bendindeki konuları kapsayacak biçimde ‘ortakçıl’ biçimde düzenlenmiş. Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım Ve Mimari Proje Yarışması.

Yarışmanın Şekli

Serbest, ulusal ve tek kademelidir.

Yarışmacıların

Yarışma Yönetmeliği’nde belirtilen niteliklere haiz olması,
TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı olması,
Şartname satın alarak adres bırakması,
Yer görme belgesi alması, gerekmekte.

Danışman Jüri Üyeleri

Av.Osman Baydemir  Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı
Fahrettin Çağdaş  Jeoloji Müh. (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri)
Dr. Ayşegül Oruçkaptan  (Peyzaj Mimarı)
Prof. Dr. Zülküf Güneli  Mimar (Dicle Ü.)
Mahmut Dündar  İnş.Müh. (DSİ X. Bölge Müdür Yrd.)
İ.Semih Oktay  Mak. Müh.(Diyarbakır İKK Genel Sekreteri)
Naim Köse  Şehir Plancısı

Asli Jüri Üyeleri

Dr. Oktan Nalbantoğlu (Jüri Başkanı)  Peyzaj Mimarı (Bilkent Ü)
Doç. Dr.Şükran Şahin  Peyzaj Mimarı (Ankara Ü.)
Doç. Dr. Mehmet Emin Barış  Peyzaj Mimarı (Ankara Ü.)
Prof. Dr. Tülay Kılınçaslan  Mimar ( İTÜ)
Kemal Nalbant  Mimar
Ömer H. Kıral  Şehir Plancısı
M.Remzi Sönmez  Şehir Plancısı

Yedek Jüri Üyeleri

Hülya Dinç Atılgan  Peyzaj Mimarı
Yrd.Doç.Dr. Feride Önal  Mimar (YTÜ)
Yrd. Doç.Dr. Nuray Bayraktar  Mimar (Gazi Ü.)
A.Nejat Sert  Y.Şehir Plancısı

Raportörler

Selvi Çolak  Şehir Plancısı (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi)
Mustafa Kutlu  Mimar (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi)

Ödüller

1. Ödül 100.000 YTL (Yüzbin yenitürklirası)
2. Ödül 60.000 YTL (Altmışbin yenitürklirası)
3. Ödül 30.000 YTL (Otuzbin yenitürklirası)
Mansiyon 20.000 YTL (Yirmibin yenitürklirası) 5 adet olmak üzere her biri
Satın alma (gerekli görüldüğü kadar) 20.000 YTL (Yirmibin yenitürklirası)

Yarışma Takvimi

Sorular için son gün : 08 Ocak 2007
Teslim tarihi : 05 Mart 2007
Jüri değerlendirme : 15 Mart 2007
Sonuçların İlanı : 30 Mart 2007

Yarışmacıların Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na) adres bırakarak şartname almış olmaları gerekmekte. Şartname bedeli 100 YTL (Yüz yenitürklirası) olup, Vakıflar Bankası Diyarbakır Merkez Şubesi 2015059 No’lu hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecek. Şartnameler ayrıca TMMOB Peyzaj Mimarları, Mimarlar ve Şehir Plancıları Odalarının Genel Merkezlerinden temin edilebilecek.

Son Başvuru Tarihi  : 05 Mart 2007

İletişim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 21100 Elazığ Caddesi, Yenişehir / Diyarbakır

0 412 229 48 80  0 412 224 41 73

Basından haberler dışındaki tüm kategori ve yazılar Peyzaj.org editörleri tarafından hazırlanmıştır. Sitemizdeki içeriğin kopyalanması ve dağıtılması yasaktır. 5846 sayılı kanuna uygun tazminat ve yasal işlem uygulanır

Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması” üzerine bir düşünce

 1. Dr.M.Ali BARS-Diyarbakır.

  Mehmet Ali Bars · Akupunktur ve Medikal Estetik doktoru
  Dr.M.Ali BARS-Diyarbakır.Dicle vadisi projesi ve.
  Kırklar dağı konutları projesi. Güzel Diyarbakır’ımıza bu.
  denli güzel projeleri uygulayan ve emeği geçen herkesi içtenlikle kutluyorum.D.Bakır güzel.
  bir şehir ve sahip çıkılması lazım. Daha nice güzel projeleri ve.
  yatırımları fazlasıyla hak ediyor.Diyarbakır’ın çehresini değiştirecek ve.
  .iş sahası açacak, güzelleştirecek bu tür projelere herkesin destek olması lazım.Diyarbakır.
  bugüne kadar çok ihmal edildi.Kırklar dağı elbetteki efsaneleriyle.
  ünlüdür.Ancak bu projeler efsanelere zarar vermeyeceği gibi, efsaneler karın da
  doyurmuyor. Üstelik projeler sayesinde daha çok gündeme gelir ve ilgi.
  odağı olur.D.bakır’ın on bin yıllık tarihi geçmişi vardır.Daha nice.
  efsaneler ve tarihe dayalı gerçek oluşumlar vardır.Bir kere Diyarbakır.
  peygamberler, sahabeler ve evliyalar şehridir.Hz..İlyas peygamber ve Hz. zülküfül.
  peygamberlerin mekanları benimde kazam olan Eğil ilçesindedir.Ergani ilçesinde Hz.Enuş peygamberin mekanı vardır.Saray kapıda 27 sahabenin
  mekanı mevcuttur. Diyarbakır genelinde 550 Sahabenin mekanı.
  bulunur.İstanbul dahil anadolunun hiç bir şehri bu kadar Sahabeyi.
  bağrında barındırmıyor.Diyarbakır merkezde başka peygamber.
  mekanları da vardır.Diyarbakır surları Çin sedinden sonra uzunluk.
  bakımından dünyada ikinci ve imarı bakımından ise birincidir. Süylentilere
  güre 18 m yere gümülüdür.Burçların içi ve dışı ne amaçlar için.
  kullanılamazki. türistik amaçlı birçok projeler uygulanabilir.Biz bugüne.
  kadar hangi değerimize sahip çıkabildikki.Diyarbakır doğunun parisidir.
  derlerya. Gerçek anlamda sahip çıkılırsa Paris yanında halt
  eder.İşte size tarih hazinesi, işte size inanç türizmi, işte size efsaneler.
  diyarı bir kent, işte size dünyanın kültür merkezi, işte size
  mezopotamyanın ve anadolunun incisi. Yeterki rahat bırakın, yeterki gülge.
  etmeyin, yeterki güzel diyar’a günül verenlere takoz olmayın, yeterki.
  dicle’nin suyuna zehir katmayın, yeterki hevsel bahçelerini sebzelerini.
  şifa niyetine yiyin.O zaman gürürsünüz Bekir’in diyarını,
  Amed’i, güzel Diyarbakır’ı.Diyarbakır’da servet edinip batıya yatırım.
  yapan ve diyarbakır’ı unutanlara burada sesleniyorum.acaba hiç vicdanınız.
  sızlamıyormu? Bu kentte açlık ve sefalet çeken, perişanlık içinde yatan.
  insanlara karşı hiçmi sorumluluğunuz yok.Hiç dönüp geriye baktınızmı? veya
  vicdanınızla başbaşa kalıp kendinizi sorguladınızmı?Çünkü; bu diyarın
  ekmeğini yediniz, suyunu içtiniz, havasını soludunuz, servetinizin
  temelini attınız, Enselerinizi kalınlaştırdınız, gübeklerinizi şişirdiniz.
  Ancak hiç bir şey vermediniz. Okul yapmadınız, cami yapmadınız, Fabrika
  açmadınız, iş sahalarını açmadınız, diyar’ı dünyaya tanıtmadınız.Daha duymak istediğimiz ve başka memleketlerde olan harika projelere burada önderlik etmediniz.(Emeği.
  geçenler müstesna).Yani anlayacağınız suçunuz büyük. Altından
  kalkamayacağınız kadar büyük.Sitemimiz elbetteki sizlere ve bugüne kadarki politikacılarımıza. Başka kimlere sitem.
  edelimki.Sizleri tarihe havale ediyoruz.Bunuda bilinki Diyar’ın büyüklüğü,
  kutsallığı ve haşmeti yanında afedicilik yünüde çoktur.Yeterki suçunuzu
  kabullenin ve pişmanlığınızı dile getirin.Diyarbakır’ın duvarına herkimki.
  bir tuğla koyarsa, harcına bir harç katarsa ona minnetarız ve sonsuz teşekürlerimizi ifade.
  ediyoruz.BU BÖYLE BİLİNE……….

  Dr.M.Ali BARS-Diyarbakır.
  drmalibars@hotmail.com

Bir Cevap Yazın