Pemat 2000 Antakya

Peyzaj Mimarları Akademik Topluluğu toplantısı sonuç bildirgesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü tarafından 11-13 Mayıs 2000 tarihleri arasında 10 Üniversitenin Peyzaj Mimarlığı bölümleri ve Dokuz Eylül Üniversite ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Şehir ve Bölge Planlama bölümü’nden, Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin Bahçe Bitkileri bölümü’nden öğretim elemanlarının ve ayrıca TMMOB Peyzaj Mimarları Oda temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen toplantı Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü’nde Toplantı Salonunda yapılmıştır.

Pemat 2000 için gündeme bağlı olarak yapılan toplantı aşağıdaki kararlar alınmış ve görüş birliğine varılmıştır.

1. Peyzaj Mimarlığı eğitim ve öğretimin uzun süreçte fakülte düzeyinde gerçekleştirilebilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması ve 2001 yılı Pemat toplantısına raporun hazırlanarak sunulması konusunda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünün görevlendirilmesine karar verilmiştir.

2. 2002 yılında ülkemizde uluslar arası düzeyde bilimsel bir toplantı yapılabilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek üzere Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü ve Peyzaj Mimarlığı Odasının görevlendirilmesine karar verilmiştir.

3. Daha önce WEB sayfasıyla ilgili alınan kararlara ek olarak Pemat toplantısı ve sonuç kararlarının da WEB sayfalarına eklenmesi ayrıca Peyzaj Mimarları Odasının da önümüzdeki yıl WEB sayfasının oluşturulması

4. Pemat 1999 toplantısında vakıf kurulası çalışmalarını yürütmek üzere kurulan komisyonun görevini Pemat 2001 toplantısına değin sonuçlandırılmasına ve vakıf adının “Peyzaj Mimarlığı Vakfı” olmasına karar verildi. (Pemat 1999 madde 11”deki isimler aynen yazılacak.)

5. A.B.’de geçerli olan ve Peyzaj Mimarlığı ile ilgili yetki ve sorumluluk konularını içeren bir çalışmanın, üniversitelerin desteğiyle Peyzaj Mimarları Odası tarafından başlatılmasına ve 2001 yılı içerisinde Almanya Peyzaj Mimarları Odası ile birlikte bu konuları kapsayan bir toplantının düzenlenmesi için karar verildi.

6. Ülkemizde “Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Politikası” konusu ile ilgili tüm kişilerin görüşlerini Sn.Doç.Dr. Oğuz Yılmaz”a (A.Ü.Zir.Fak.Pey.Mim.Böl. Öğretim Üyesi) en geç 2000 yılı sonuna değin yazılı olarak iletilmesine; Bu kapsamda Sn. Yılmaz tarafından hazırlanacak bir raporun Pemat 2001 toplantısında sunulmasına karar verildi.

7. A.B. ülkelerinde “Peyzaj Mimarlığı Eğitimi” konusunda bir raporun Sn. Dr.veli ORTAÇEŞME tarafından hazırlanarak Pemat 2001 toplantısında sunulmasına karar verildi.

8. Peyzaj Mimarları Odasının Üniversitelerle işbirliği arttırarak, değişik konularda üniversite görüşlerinin alınmasının yararlı olacağına karar verildi.

9. Pemat 99 toplantısında Kalecik Meslek Yüksekokulu Peyzaj Programı için kurulmuş olan komisyonun çalışma kapsamını genişleterek ayrıntılı bir rapor hazırlanmasına ve raporun Pemat 2001 toplantısında sunulmasına karar verildi.

10. 2001 yılı Pemat toplantısının Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünce yapılması ve bu toplantıda yukarıda sözü edilen konulara ağırlık verilen bir gündemin oluşturmasına oy birliğince karar verilmiştir.

Bu gibi öncelikli konularda yapılacak çalışmaların organizasyonu, bildirilerin belirlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesini yapmak üzere Pemat 2001 organizasyonun Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümü tarafından 2001 yılı Mayıs-Haziran ayı içinde Antalya’da gerçekleştirilmesine karar verildi.

Akademik eğitim ve mesleki konular Pemat 99-00 toplantısında alınan kararlar ve sonuçlarının tartışıldığı oturumlardan oluşan Pemat 2000 toplantısında görüşler ve alınan kararlar, oturum başkanları ve bir organizasyon üyesinin katıldığı Prof. Dr. Türker ALTAN tarafından yönetilen 5. Oturumda değerlendirilmiş ve sonuç bildirgesi hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Türker ALTAN Prof. Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof. Dr. Ilgar KIRZIOĞLU Prof. Dr. Mükerrem ARSLAN
Kaynak: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Prof. Dr. Oğuz Yılmaz

Bir Cevap Yazın