Etiket arşivi: bordür

Peyzaj & Süs Bitkileri 2008 Fuarı Sessiz Sedasız Tamamlandı

Süs Bitkileri İthalat-İhracat ve Üreticileri Derneği ve Interteks Uluslararası Fuarcılık işbirliği ile düzenlenen, ithalatçı ve üretici firmalarının katılımı ile gerçekleşen Peyzaj & Süs Bitkileri fuarı sessiz sedasız tamamlandı.

Fuar, firmanın kendi internet sitesinde, 28 Şubat – 2 Mart 2008 tarihleri arasında mimarlara, peyzaj mimarlarına, inşaat mühendislerine, müteahhitlere, il ve ilçe belediyelerine, otellere ve bahçeli ev sahiplerine açık sektörün gerçek anlamda sektörel nitelikte tek ihtisas fuarı olarak isimlendirilmişti.

Fuarda yeralan firmalar ve ürünler

Çiçekler
Bitkiler
Bahçe bitkileri
Çiçek açan saksı bitkileri
Egzotik ve minyatür ağaçlar
Yetiştirme teknikleri
Bakım teknikleri
Tohum
Gübre
Bitki toprağı
Bitki koruyucu kimyasallar
Seralar
Sulama ve fıskiye teknolojileri
Bahçe düzenlemeleri
Bahçe aletleri
Bahçe ekipman ve makineleri
Çim tohumları
Çimleme teknikleri
Çim biçme makineleri
Peyzaj ve bahçe mimarisi
Bahçe dekorasyonu
Zemin ve bordür malzemeleri
Süs havuzları
Bahçe heykelleri
Saksılar
Bahçe aksesuarları
Peyzaj & Süs Bitkileri 2008 Fuarı Sessiz Sedasız Tamamlandıc8c1ead6-6c81-48f7-90f7-126d7e43b141peyzaj08.jpg
Basından haberler dışındaki tüm kategori ve yazılar Peyzaj.org editörleri tarafından hazırlanmıştır. Sitemizdeki içeriğin kopyalanması ve dağıtılması yasaktır. 5846 sayılı kanuna uygun tazminat ve yasal işlem uygulanır

Atatürk Mahallesi Parkları Peyzaj İşi

İhale Makamı: Kepez Belediye Başkanlığı
İşin Adı: Atatürk Mahallesi (1-2-3 Nolu) Parkları İnşaatı ve Peyzaj Düzenleme İşlerinin Yaptırılması İşi

Resmi Gazete
Yayın Tarihi: 19.04.2005

İhale Tarihi: 12.05.2005 11:00

İhale Şekli: Açık ihale usulü
İhale Yeri: Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Bedeli: 150
İhale Kayıt No : 2005/47990
1. İdarenin
a ) Adresi : SEDİR MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO:124 ANTALYA
b ) Telefon – Faks Numarası : 242 3463652 – 242 3463652
c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : info@kepez-bld.gov.tr

2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
b ) Yapılacağı Yer : Atatürk Mahallesi
c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.

3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
b ) Tarihi – Saati : 12.05.2005 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
1 Adet Peyzaj Mimarı (En Az 5 Yıl Deneyimli),
1 Adet İnşaat Mühendisi (En Az 5 Yıl Deneyimli)

4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
1 Adet 4×4 Lastik Tekerlekli Kırıcılı Kepçe,
1 Adet Kompaktör

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Peyzaj Uygulamaları ve Çevre Düzenleme İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.Ayrıca İnşaat Mühendisi ve Peyzaj Mimarı diplomaları ile ihaleye girmek isteyenlerin diplomaları ihale konu iş ve benzer işlere denk sayılacaktır.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale dokümanı Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı No:124 Antalya-Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kalemi adresinde görülebilir ve 150 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar:
-İhaleye teklif verecek isteklilerin ISO kalite belgeleri olacaktır.ISO belgelerini teklif mektubu ile birlikte vereceklerdir.
-Kapasite Raporu istenecektir.

Ek:
1 Renkli Beton Parke Taşı Döşenmesi (6 cm|lik) 9573 m²
2 Bordür Yapılması (70x12x23 cm) 4583 mt
3 Kafeterya Terasına Betonarme Üzeri 3 cm|lik Traverten Döşenmesi 160 m²
4 Taş Duvar Yapılması *Park 1-2-3 (h=180 cm,442 m.tül,80 cm ort en) 636,48 m³
5 Eskitme Traverten Desenli Meydan Yapılması 320 m²
6 Bitkisel Toprağın 10-15 cm kalınlıkta serilmesi 589,80 m³
7 Çim Ekilmesi ve Sahanın Tanzimi (Birimi Yüzmetrekare içindir) 39,32 ym
8 Kafeterya-WC-Kültür Merkezi Yapılması 150 m²
9 Altıgen Pergole Yapılması *Park 1-2-3 (12 adet*13,36 m²) 160,32 m²
10 Dere ve Gölet Yapılması (Listeye ve Projeye Göre) 240 m²
11 Taş Ayaklı Ahşap Bank Yapılması 65 Adet
12 Ahşap Köprü Yapılması (150*450 cm ve 150*200 cm boyu) 2 Adet
13 Emprenye Ahşap Yarım Daire Pergole Yapılması 32 m²
14 Bitki Dikilmesi *Park 1-2-3 (Listeye Göre) 4960 Adet
15 Sulama Sistemi Kurulması Park 1-2-3 (Listeye ve Projeye Göre) 3932 m²
16 Çocuk Oyun Seti Kurulması 1 Takım
17 Enprenye Ahşap Çöp Kutusu

Basından haberler dışındaki tüm kategori ve yazılar Peyzaj.org editörleri tarafından hazırlanmıştır. Sitemizdeki içeriğin kopyalanması ve dağıtılması yasaktır. 5846 sayılı kanuna uygun tazminat ve yasal işlem uygulanır

Peyzaj bakımı

Bu bölümde tanımlanan bakım, onarım ve yenileme işleri, Yüklenicinin belli bir projeyi tamamlamasını izleyen gelişme dönemi içinde ve en az altı aylık bakım, hata ve sorumluluk süresi içinde yapacağı işleri, malzeme ve işçiliğin niteliklerini ve teknik yöntemlerini kapsamaktadır.

7.1 Genel Tanım

İnsan ve toplum yaşamının belli gereksinme ve işlevlerini karşılamak ya da bir yöreyi doğal işlev ve görünümüne kavuşturmak üzere düzenlenmiş yeşil alanların, bu amaçlarına ulaşabilmesi için bakımlarının sürekli olarak yapılması gerekir. Yeşil alanların bakım ve yenileme işleri; sulama, çim biçme, yabani ot kontrolu, şekil budaması, hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama, gübreleme, çalı ve ağaç diplerinin çapalanması, sulama çanaklarının düzeltilmesi, ağaç çalı ve güllerin kuru dallarının alınması, açmış ve kurumuş çiçeklerin kesilip atılması, ağaç hereketlerinin sağlamlaştırılması, ağaç bağlarının ayarlanması, tutmayan /kuruyan/ ölen Bitkilerin sökülerek yerine aynı cins ve nitelikte yenilerinin dikilmesi, bozulan yerlerin onarılarak özgün şekline dönüştürülmesi ile düzenlenmiş yeşil alanın temiz, düzenli ve bakımlı, tutulması için Peyzaj Mimarı’nın gerekli göreceği diğer işleri kapsar. İnsan ve toplum yaşamının uygar ölçütler içindeki belli gereksinmelerini karşılamak ve çevrenin amaçlanan işlev ve görümüne kavuşturulması için düzenlenmiş yeşil alanların; bu amaçlarına ulaşabilmesi için bakımlarının sürekli olarak yapılması, aksatılmadan yürütülmesi gerekli olacaktır.

7.2 Yüklenicinin Bakım Sorumlulukları ve Süresi

7.2.1 Genel

Yüklenici, yaptığı Peyzaj işlerinin gelişme dönemi sonuna kadar en az altı (6) ay süre ile bakımından, çıkabilecek her türlü hatanın onarım ve yenileme işlerini, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere yapmaktan sorumludur. Yüklenicinin bakım-onarım ve idame işleri için sorumluluk süresi en az tam bir büyüme-gelişme (vetejasyon) mevsimini kapsar ve bu süre, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını içeren altı (6) aydan kısa olamaz. Bu süre içerisinde bakımından çıkabilecek her türlü hatanın onarım ve düzeltilmesi ile ; bakım onarım ve yenileme işlerini, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere yapmaktan sorumludur.

7.2.2 Bitkilerin Yenilenmesi

Yüklenicinin bakım-onarım ve idame işleri için sorumluluk süresi tam bir gelişme (vejetasyon) mevsimini kapsar. Sözleşme ve Şartname koşulları ne olursa olsun, tutmayan/ kuruyan/ ölen ya da kırılarak zarar gören Bitkilerin yenilenmesi için Yüklenici’nin sorumluluk süresi, işin tamamlandığının, Peyzaj Mimarı tarafından belgelenmesini izleyen altı (6) aydır. Bakım sorumluluk süresi sona ermeden, genellikle sonbaharda, yenilenecek Bitkilerin bir listesini yapmak üzere, saha boydan boya gezilerek incelenecektir. Yenileme, incelemeyi izleyen dikim mevsiminde derhal yapılacaktır. Yüklenici sahayı inceleyeceği ve yenileme dikimi yapacağı zamanları, en az bir hafta önceden Peyzaj Mimarı’na yazılı olarak bildirecek ve inceleme birlikte yapılacaktır. Ancak, bakım-idame sorumluluğuyla ilgili süre ne olursa olsun, tutmayan /kuruyan/ ölen ya da kırılarak zarar gören Bitkilerin yenilenmesi için Yüklenici’nin sorumluluk süresi, işin tamamlandığının Peyzaj Mimarı tarafından belgelenmesini (Geçici Kabulü) izleyen altı(6)aydır.

7.3 Bakım İşleri

7.3.1 Sulama

Tesis edilen yeşil alan, Birinci vejetasyon mevsiminde, yeterli yağış olmadığı sürece; · çim alanlar ilk biçime kadar günde bir kez, sonra iki günde bir kez, · Ağaçlar, çalılar ve güller, can suyundan sonra üç günde bir, · Perenial ve mevsimlikler, can suyundan sonra günde bir kez damlama ya da sisleme yöntemiyle ve günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Genel bir kural olarak, çim alanlarda toprak yüzeyinden itibaren, üst toprak 30 mm. derinliğine kadar nemini kaybettiğinde sulama yapılacak, sık-sık fakat sığ, yani yüzeysel sulamadan kesinlikle kaçınılacaktır. Sulama hangi yöntemle yapılırsa yapılsın su, sulanan bitikinin kök belgesini tam derinliğine doyuncaya kadar devam decektir. Bu derinlik çim alanlarda en az 10 cm., otsu bitkilerde 25 cm., çalılarda 40 cm., ağaçlarda 75 cm dir. Sulama tercihan ince yağmurlama (mini spring) yöntemiyle ve günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Ikinci vejatasyon mevsiminde, çimen, otsu bitkiler ve güllerin sulama süre ve sayıları, Birinci yıldakininin aynı; ağaç ve çalılarınki daha az olacak, tutmuş’ yerleşmiş odunsu bitkiler haftada bir kez sulanacaktır. Mevsimin gidişine, özellikle ilkbahar, yaz ve sonbahar yağmurlarının durumuna göre sulamaya başlama, sulama periodları ve sulamayı kesme direktifi Peyzaj Mimarı tarafından verilecektir. Yabani otlara, hastalık ve böceklere karşı ilaç püskürtmesini izleyen iki gün içinde sulama yapılmayacaktır. Suyun idarece sağlanmaması ya da yetersiz kalması durumunda, ortaya çıkacak zararların yenilenmesinden Yüklenici sorumlu olmayacaktır.

7.3.2 çim Biçme

Yıl boyunca, ince halı dokusunda kalması istenen çim alanlarda çimin boyu 50 mm.’yi bulduğunda, 25-30 mm. yüksekliğinde; genel amaçlı alanlarda çimin boyu 80 mm ‘yi bulduğunda 50 mm. yüksekliğinde biçilecektir. Biçme işi, bıçakları ya da makasları çok keskin makinalarla ve çim zemini kuru iken yapılacaktır. Biçme sırasında çim, makas ya da bıçaklar arasında çiğnenmeyecek; çıkan kesilmiş otlar, biçme aletinin deposunda toplanarak ya da sahada kalmışsa, özel çim tırmığıyla toplanarak uzaklaştırılacaktır. Makinanın biçmediği kenarlarındaki ve ağaç, çalı diplerinde kalan çimler ise, biçme makası ile alınacaktır.

7.3.3 çim Kenarlarının Düzeltilmesi

Üçüncü biçimden sonra bordür kenarları, çalı ve çiçek parterleriyle komşu çim kenarları, projesine uygun olarak Peyzaj Mimarı’nın önerdiği biçimde şekillendirilecektir. Düzeltme çizgisinin belirlenmesinde kalın bir urgan ya da sulama hortumundan yararlanılacaktır. Yeni ekilen çim geliştikten ve üç kez biçildikten sonra, kenarları bir el makasıyla, ilgili planlarında gösterilen çizgiler uyarınca, şekli verilecektir. Kenarları düz bir “eğri” ise, planda gösterilen kavisler uzun bir bahçe hortumu ya da kalın bir urganla çimenliğin kenarına aplike edilerek, kırpma işinin çok düzgün ve duyarlı bir şekilde yapılması sağlanacaktır. çimenlik kenarlarının ilk düzeltilmesini izleyen kırpmalar, her iki çim biçmede bir defa yapılacaktır. Ancak çimenliğin şekli belirmiş olduğundan, yeniden aplikasyon yapılmayacaktır. Kenarların kırpılmasından çıkan çimler toplanıp uzaklaştırılacaktır

7.3.4 çimenlikerin Gübrelenmesi

çim alanlar Ikinci biçimden sonra, Nisan ayı sonu ya da Mayıs ayı başında, ilgili plan ve belgelerinde belirlenmiş kimyasal gübreler ya da özel kompoze gübreler, ilgili plan ve belgelerinde belirtilen oranlarda çimenliklere verilecektir. verilecek kimyasal gübreler belirlenmemişse aşağıdaki karışım, yukarıda belirtilen zamanda çimenliklere verilecektir. Bir m2 çimenlik için 30 gr azotlu gübre, Haziran-Temmuz ya da Ağustos ayında, kireçli toprak için tercihan Amonyum Sülfat, 25 gram fosforlu gübre (Süper Fosfat) ve 15 gram Potasyumlu gübre (Potasyum Sülfat) karışımın, çimenliğin her tarafına eşit miktarda verilebilmesi için, gübre elenmiş dere kumuyla uygun oranda karışıtırılarak serpilecektir. Kumla birlikte serpilen gübrenin toprağa ulaşması için, çimenler çalı süpürgesi ya da tırmıkla üstten taranacaktır. Gübreleme, çimenlik zemini hafif nemli iken yapılacak ve arkasından sulanacaktır. Gübreleme idarenin öngördüğü koşulda yapılacaktır. Geç sonbaharda da gübreleme yapılabilir, ancak bu konuda idarenin onayı alınacaktır.

7.3.5 çim Alanlarda Yabancı Ot Mücadelesi

Yabani otlar elle (ucu hafif çatallı bir demir kullanılarak) kökleri ile birlikte sökülecektir. Toprağın hafif nemli olması çalışmayı kolaylaştıracaktır. Geniş yapraklı yabani otlar ise, idarenin önereceği kimyasal ilaçlarla yok edilecektir. İlaçlamalar sıcak havalarda ve kızgın güneş altında yapılmayacak, ilaçlamadan sonra çim 1-2 gün sulanmayacaktır. İlk yabani ot mücadelesi erken ilk baharda, otlar çiçeklenmeden önce yapılacaktır.

7.3.6 çim Alanlarının Diğer Bakım İşlemleri

Bu işlemler gereksinim duyulduğu zamanlarda ve Peyzaj Mimarı’nın onayı ile yapılacaktır. Tırmıklama: Ölü çim yapraklarının, gazellerin, gübre artıklarının temizlenmesi, ayrıca çim alanlara karışan ufak taşların temizlenip toplanarak, biçme makinalarının bozulmaktan kurutulması amacı ile yapılacaktır. Havalandırma: Ağır topraklarda Mart ya da Nisan ayında çatal bel ya da özel aletler(verticut) ya da çim toprağına sık delikler açılması şeklinde yapılacaktır. Eğer toprak çok ağırsa, işlem Temmuz ayında da tekrarlanacaktır. Kumlama: Ağır topraklarda yılda 1 ya da 2 kez yapılacaktır. İlk kumlama Mayıs-Temmuz, Ikincisi ise Eylül-Ekim aylarında yapılacak, kum 1-1.5 cm kalınlıkta serildikten sonra, demir tırmık ya da çalı süpürgesi ile çimlerin arasındaki toprak yüzeyine intikal ettirilecektir. Bu işlem için dere kumu kullanılacak ve idarece karışlanacaktır. Silindirleme: Kumlu, organik maddelerce zengin, gevşek, kabarmış topraklarda çimlerin silindirlenerek sıkıştırılması gerektiğinde yapılacaktır. Bozuk çimenlerin Onarımı: Gerektiğinde Nisan-Eylül ayları arasında, çim tohumu ve gübre idareden karşılanmak kaydıyla yapılacaktır. Geçici Tohumlama (Overseedling): Sıcak iklim çimleri için kış sararmalarının kamufle edilmesi amacıyla Peyzaj Mimarı’nın önereceği çim tohum karışımı, Sonbahar gübresi ile birlikte mevcut çim yüzeyine serilecektir.

7.3.7 Ağaçların Bakımı

Ağaçların düzenli sulanmasından başka; · Üç haftada bir sulama çanakları düzeltilecek, kaymak tutan toprak çapalanacak, yabani otlar kökünden sökülüp uzaklaştırılacaktır. · Fidan herekleri sağlamlaştırılacak, ağaç bağları ayarlanacaktır. · Dipten gelen piçler (ana gövdeden başka, kökten süren yan filizler) gövde üzerinde istenmeyen sürgünler ve yan dallar, kurumuş uçlar vb fazla kısımlar kesilip uzaklaştırılacaktır. · Bakım budamaları ile mevcut büyük ağaçlarda kurumuş dalların kesimi dışında budama yapılmayacaktır. İbreli ağaçlarda alt dallar, kesinlikle kesilmeyecektir. Bu işler yapılırken bitkilere zarar verilmeyecektir.

7.3.8 Çalıların Bakımı

Çalıların düzenli sulanmasından başka; · Üç haftada bir defa sulama çanakları düzeltilecek, çalı yatakları çapalanacak, yabani otlar kökünden sökülüp uzaklaştırılacaktır. · Çalılar dipten dallanmış, doğal şekillerini almaya teşvik edilecek yönde, her cins ve tür için doğru olan mevsimde budanacaktır. · Herdemyeşil ve konifer çalıları istenen boya ulaşmadan budanmayacaktır. · Daha çok gürleşmesi istenen çalılar, kök boğazından itibaren 20 cm yukarıdan, öncelikle yaşlı gövdelerden başlayarak budanacaktır. Bu işler yapılırken bitkilere zarar verilmeyecektir. Çiçek tomurcukları önceki yıl oluşup, sonraki ilkbaharda erken çiçek açan, yapraklı ağaçcık ve çalılar ( Forsythia, Spirea, Deutzia Weigela, Amelanchier, Berberis, Rhododendron, Cotoneaster, Lonicera Sp, Chenomeles, Kerria, Syringa, Vibirnum, Ribes Sanguineum vb) çiçekleri hemen geçtikten sonra, sürgün gelişimini sağlamak üzere ilkbaharda budanacaklardır.

7.3.9 Çitlerin Bakımı

Çitler düzenli olarak sulanacak; · Üç haftada bir hendeklerin kaymak tutmuş yüzleri çapalanacak, yabani otlar kökünden sökülüp uzaklaştırılacak, gerekiyorsa çitin istenen şekli alması için hafif budama ya da traşlama yapılacaktır. · Herdemyeşil bitkilerle çit tesis edildiğinde, dikilen bitkiler istenen boya ulaşmadıkça tepe sürgünleri kesilmeyecektir.

7.3.10 Otsu Bitki Parterlerinin Bakımı

Çiçekler için dikilmiş yıllık ya da çok yıllık otsu bitki parterleri düzenli sulanacak; · Toprağın yüzü kaymak tuttukça çapalanacak, yabani otlar kökten sökülecektir. · Parterlere yıl içinde 20 m2/l m3 hesabıyla tam yanmış ahır gübresi verilecektir. · Bu işlemler yapılırken bitkilere zarar verilmeyecektir. · Çiçek parterleri yabani otlardan arındırılmış, temiz, sağlıklı ve bakımlı tutulacaktır.

7.3.11 Güllerin Bakımı

Genel bakım koşulları uygulanacaktır. Ancak; · Yılda bir defa tam yanmış ahır gübresi verilecektir. · Güllerin budanma şekli, türüne ve çeşidine göre; çalı formlu sarmaşık güllerin, sadece odunlaşmış yaşlı dallarıyla varsa kurumuş dal ve sürgünleri dipten, dondan zarar görmüş kısımlar, canlı noktadan kesilecektir. · Çalı formlu “Hybrid Tea”, ve “Polyantha” güllerinin dalları çok sıklaştığında en yaşlı ve en zayıf dallar dipten, diğer dallar ise kısaltılarak budanacaktır. · Budama işi keskin budama makasıyla yapılacak, dallardaki kesim yeri, gözün 1cm üstünde olacaktır.

7.3.12 Kış Malçlaması

çim alanların kışa hazırlanması ve Kesin Kabul öncesi son bakım aşaması olarak gerçekleştirilecektir. Bu amaçla; · Tüm alanda çim örtü 4 cm yüksekliğinde biçilecektir. · İnce dişli bir tırmıkla kök bölgesindeki ölü yaprak ve artıklar temizlenecektir. · Elenmiş ahır gübresi (% 70), kum (%30) karışımından oluşan harç, alana 10 ton/da (10 mm) serilerek çim tırmığı ile kök bölgesine doldurulacaktır

Peyzaj Mimarlığında işçilik

4.1 Duyuru

Yüklenici herhangi bir çalışmaya başlamadan (planın araziye aplikasyonu, arazi biçimleme, toprak hazırlığı, tesviye, dikim, çim ekimi işleri vb gibi) Peyzaj Mimarına en az 48 saat önceden yazılı duyuruda bulunacaktır.

4.2 Bitkisel Uygulama Plan Aplikasyonu

Altyapı ve alan kullanım birimlerine ilişkin yapısal uygulama işleri tamamlanıp, üst toprağın; çevresindeki yol, otopark, kaldırım, bordür, havuz vb. Peyzaj yapıları bitmiş kotlarında serilmesi, kaba tesviyesi bitkisel uygulama teknik şartnamesine uygun olarak arazinin ekim ve dikime hazırlık işlemleri yapılıp, ağaç, çalı ve çiçeklerin dikim yerleri ile çim ekim alan sınırları çizilerek, bitkisel uygulama işlemleri tamamlanacaktır. İşaretlemede kullanılacak kazıklar üzerine; bitki tür ve cinsleri ile boy tanımları yazılarak fidanların dağıtımı sonrasında plan ve etiketlerle uygunlukları kontrol edildikten sonra dikime geçilecektir.

4.3 Makina ve Elle Yapılacak İşler

Bu şartnamede tanımlanan tüm işler, projesinde ve özel şartnamelerinde belirtildiği biçimde ya da keşfe esas birim fiyat ve tarifleri dikkate alınarak, onaylanacak uygun makineler kullanılarak ya da elle yapılacaktır. Mevcut ağaçların altında ve çok yakın çevresinde, dar yerlerde ya da her hangi bir nedenle makinayla çalışmanın mümkün olmadığı hallerde işler elle yapılacak, Yüklenici fiyatlarını buna göre belirleyecektir. Uygulama sırasında, alanda makinalı çalışmaların yapılmasından sonra elle yapılacak işlerin yapımına geçilecek zorunlu olmadıkça elle küçük alanlara ve önceden elle çalışma yapılan alanlara makina sokulmayacaktır. Çapalama, ot temizliği ve gübre karıştırma gibi işlerde tek akslı bahçe kültüvatörü kullanımı ile hizmetin hızlı ve sağlıklı yapılması sağlanmalıdır.

4.4 Mevcut Bitkilerin Korunması

4.4.1 Genel

Plan, proje, şartname, metraj ve keşiflerde belirtilmiş olmasa da Yüklenici, Peyzaj Mimarının yazılı talimatı olmaksızın mevcut hiçbir bitkiyi kesmeyecek ya da söküp alandan uzaklaştırmayacaktır.

4.4.2 Koruma

Yüklenici, sözleşme süresi boyunca, alan içindeki tüm Bitkileri kasıtlı ya da kasıtsız hertürlü müdahaleye karşı korumak, makina ve araçlara, kök bölgesi sıkışmaları ve yangın için gerekli ve yeterli önlemlerin alınması ve verilen zararların tazmininden sorumlu olacaktır.

4.4.3 Budama ve Zedelenme

Yüklenici, Peyzaj Mimarından önceden izin ya da onay almaksızın mevcut ve yetişmekte olan ağaçlardan dal kesmeyecek, budanmayacak ya da köklerde zedeleye yol açabilecek bir işlem yapmayacaktır.

4.4.4 Mevcut Bitkilerin Korunması

Yüklenici, mevcut ağaç, çalı ve çitlerin 3.0 m’ ye kadar çevresine hiçbir toprak, moloz, çöp ya da inşaat malzemesi yığmayacaktır. Çalı ve çitlerin 3.0 m’ ye kadar çevresinde ve ağaçların taç izdüşümü içinde ateş yakılmaması için gerekli önlemleri alacaktır.Zorunlu hallerde kök bölgesinin zarar görmemesi için koruyucu ahşap kaplama yapılarak önlem alınacaktır.

4.4.5 Mevcut çim Sahaların Korunması

Projesinde korunması öngörülmüş mevcut çim sahalar, yer teslim tutanağı ile Yüklenici tarafından devralınacak ve kesin kabule kadar kendisi tarafından bakılacaktır. Projesi ve şartnamede öngörüldüğü taktirde, mevcut çim alanlar, Yüklenici tarafından ıslah edilecek, Peyzaj Mimarının onaylayacağı kompoze gübre, yabani ot ilacı, toprak düzenleyici, kum, organik gübre vb kullanarak mevcut alan ıslah edecektir.

4.4.6 Hazır çimen Sökülmesi

Peyzaj Mimarının onaylayacağı iyi nitelikli çim alandan elle ya da onaylanacak kesme makinası ile köklerin en az 8 cm yüksekliğinde ve en az 30×30 cm boyutlarında muntazam kareler halinde kesilerek kasa ya da paletler üzerine yerleştirilecektir. Keseklerin yığma yüksekliği 1.0 m’ den fazla olmayacaktır. çim kesekleri asıl yerine 3 gün içinde döşenmeyecekse, gölgedeki bir yere geçici olarak döşenerek koruma altına alınacak ve hergün en az bir kere sulanacaktır.

4.4.7 Eski ve Yeni çim Alanların Kaynaşması

Mevcut çim alanlarına bitişik ve devamı olan sahalarda çim ekilirken, toprak işleme işleri mevcut çimenliğin en az 6 içinde başlayacak ve her iki çim alanın birbirine kaynaşması sağlanacaktır.

4.4.8 Sahanın Temizlenmesi

4.4.8.1 Otsu ve Odunsu Bitkilerden Arındırma

İlk toprak işlemesinden hemen önce, alanda mevcut hertürlü yabani ot ile kaldırılması kesinleşmiş çalı ve ağaçlar, el ya da makineyle dipten kesilecek, artıklar alan dışına atılacak ya da uzak bir köşede yakılarak külleri alana serpilecektir. Korunmasına karar verilen ağaç ve çalılara zarar vermemek koşulu ile alanın yabani otlardan arındırılması işlemi, Peyzaj Mimarının onayı ile bir ot öldürücü ilaç kullanılarak yapılabilir. Yüzeysel temizlik sonrası bitkiler sürgün vermeden, toprak işlenerek kökler açığa çıkarılarak, kuruması sağlanacaktır. Saz, kamış ve ayrık gibi kökleri derine giden bitkiler teker teker, yeniden sürgün vermeyecek şekilde sökülerek yakılacak ya da uzaklaştırılacaktır.

4.4.8.2 Taş ve Molozdan Arındırma

Otsu ve odunsu Bitkilerin temizlenmesinden sonra ya da bu işlemle birlikte, herhangi bir toprak işlemesine başlamadan önce, proje sahasında mevcut bütün iri taş, çakıl, tuğla, Beton parçaları, metal, tahta, moloz ve çöpler toplanarak uzaklaştırılacaktır.

4.4.9 İşlenmesi

4.4.9.1 Mevcut Üst Toprağın İşlenmesi

İşlenecek sahanın yüzeyi otsu ve odunsu bitkilerden, taş ve molozlardan arındırıldıktan sonra, mevcut üst toprak, kendi ortalama derinliğinin tamamı kadar ya da üst toprağın çok derin olması hallerinde en fazla 2 derinliğinde bellenecek ya da pullukla sürülecektir. Üst toprak işlenirken, bel ya da pulluğun ucu alt toprağa dokunmayacak, alt toprak hiçbir suretle üste çıkmayacak ya da üst toprakla karışmayacaktır. Alanda kalmış otsu ve odunsu bitkiler ile daha önce ekili ürün kalıntıları toprağa gömülecek ya da, kökleri toprak yüzüne çıkarılarak kurumaları sağlanacaktır. Bellenerek ya da sürülerek alt-üst edilmiş üst toprak, ucu sivri tırmıklı bir kültivatör, dişli tırmık, diskaro ya da bir kaz ayağı ile parçalanarak, tesviyeye uygun, ufalanmış bir yapıya getirilecektir. Üst toprağın aşırı ıslaklığı nedeniyle çamur ya da kuruluğundan dolayı alet işlemez sertlikte ya da işlendiği zaman çıkan toprak keseklerinin dağılmadan kaldıkları hallerde toprak işlemesi yapılmayacaktır.

4.4.9.2 Üst Toprağın Bellenmesi

Her türlü yabani ot, taş, moloz, çöp vb maddelerden temizlenmiş üst toprak, 2 derinliğinde bellenecek, çıkan kesekler kırılacak, ufaltılacak, çıkabilecek yabani otlar ve boyu 5cm’ yi geçen taş, metal , tahta vb yabancı maddeler toplanacaktır. Belleme işlemi, üst toprak tavında iken yapılacaktır.

4.4.9.3 Üst Toprağın Çapalanması

Bellenmiş üst toprak el çapası ya da çapa makinaları ile yüzeyden çapalanarak en büyüğünün çapı 3cm’ yi geçmeyecek şekilde parçalanacak, çıkan yabani ot, taş, çakıl, moloz vb yabancı maddeler tırmıkla ayrılarak sahası dışına atılacaktır. Çapalama toprak tavında iken yapılacak, mümkünse çiçek dikim alanlarına elek üstü gübre atılarak toprağa karışması sağlanacaktır

Bahçe tasarımında bitki kompozisyonu

Genel bitkisel tasarım prensibi olarak akılda tutulmalıdır; çalılar, asmalar-sarılıcılar, ağaçlar, mevsimlikler, perennialler, sebzeler, meyveler, şifalı otlar (herb) belirli bir harmoni ile kombine edilmelidir.

Mevsimlikler ve Soğanlı Bitkilerin Çiçeklenme Sezonlarının Sunumu

Mevsimlikler ve soğanlı bitkiler daimi Bitkilerin müsaade ettiği kadar genç ve yeni bahçeleri dekore ederler; perenniallerin durgun olduğu zamanlarda çiçeklenmeleri ile bahçeyi parlatırlar, görüntüleriyle hoş sunum yaparlar. Arzu edile her yere dikilebilirler. Soldukları zaman her biri daha uzun süre çiçekte kalabilen mevsimliklerle değiştirilir.

Soğanlı bitkiler, çiçeklenmelerinin ardından bir sonraki sezon yeniden çiçeklenirler. Bu nedenle bu bitkiler çiçeklerini yitirdiklerinde, çevrelerindeki diğer (daha uzun boylu) bitkilerle kamufle edilebilecek yerlere dikilmelidir.

Örneğin; İngiltere’de genlikle, baharda açan soğanlı bitkiler ön bordürde bulunan Bitkilerin hemen arkasına dikilirler, böylelikle onların çiçeksiz olduğu zamanlarda her iki yanında bulunan diğer Bitkilerin çiçeklenmeleri onları görünmez kılar.

Çalılar ve Sarılıcıların Eşleştirilmesi

Çalılar ve sarılıcı bitkiler en çok eşleşebilen ve bu açıdan en ilginç kombinasyonların yapılabilececği bitkilerdir. Erken yaşlarda bir çalı ile olgun-çiçeklenmiş bir sarılıcıyı zekice kombine ederek bahçenin o sezonu çekici bir biçimde geçirmesini sağlayabilrisiniz. Koyu mor Buddleia (kelebek çalısı) ile beyaz Clematis in uyumu harikalar yaratabilir.

Herbler ile Süs Bitkilerinin Kullanımı

Herbler başlı başına bahçeyi kendi özelliklerini yansıtacak şekilde sınırlandırmamalıdır; normalde bahçecilik kitaplarında herbler 2 türdee geçer: 1- mutfakla ilgili ve aromatik veya tıbbi herbler, 2- süs amaçlı kullanılan herbler (Nigella, Malva, Lavanta vb.) Uzun boylu herbler (Angelica vb.) ön bordürlerin arkasında çok hoş görüntüler sunabiliriler. Yavaş büyüyen, yeşil veya gri yapraklı herbler bahçelerin kenar bölümleri için çok idealdir.

Güllerin Diğer Bitkilerle Kombinasyonu

Güller sık sık soliter bir şekilde veya kendi aralarında gruplar halinde bulunurlar. Çok yaygın olmamakla birlikte bazen diğer bitkiler ile başarılı kombine edilebilirler. Örneğin; perenniallerden vinca, güllerin kök bölgesine yakın dikildiğinde kökü koruyucu bir görev de üstlenirler.

Baharda çiçeklenen soğanlı bitkiler ve erken çiçeklenen perennialler güllerle iyi kombinasyonlar kurabilir, baharın başlangıcında güllerin çiçeklenmesiyle başlayacak büyük şovun hazırlığını önceden haber verirler adeta.

Güller diğer çalılar ile ded pek ala güzel kombine edilebilir. Herdemyeşil çalılar bu kombinasyonda daha etkili olurlar, arka fon olarak sahne önüne gülleri iterler.

Bu konuda önemli bir dip not olarak şunu ekleyebiliriz; gülleri ağaçlardan uzak tutmak gerekir çünkü her iki bitki grubunun da kökleri su, gübre ve mineraller için rekabet eder.

Kaynak: Better Homes

Çeviriler: Ayşegül AYDIN / Peyzaj Mimarı-İstanbul Üniversitesi- www.peyzaj.org editörü

Bahçe tasarımında yapı

Bahçe tasarımında Ağaçlar ve Çalılar

Ağaçlar ve çalılar genellikle bahçe tasarımının belkemiğini oluştururlar, evlerdeki duvarların gördüğü görevi bahçe içinde görürler. En ufak bahçe için bile bu geçerlidir.

Ağaç ve çalıları yıl içinde gösterdikleri renk, şekil ve doku değişimlerine göre seçmek gereklidir. Düzgün bitkiler seçilmeli ve bunlar yerlerine belirli bir plan içinde, dikkatlice yerleştirilmelidir.

Mevsimlik çiçekler mevsim değişimlerinde ölebilir, solabilir. Bunların değişimi mümkündür. Ancak solan, yaprakları tamamen dökülmüş veya kurumuş bir ağacın veya çalının değiştirilmesi pek de mümkün olmaz. Bu haldeki ağacı veya çalıyı yok saymak da olası dışıdır. Bu nedenlerle planlamada bir öngörü ile hareket etmek gerekir.

Çoğunlukla çalıların yapraklarının tekstürleri iyi, yaprakları yoğun olmalıdır. Aynı prensip, Bitkilerin şekilleri için de gerekli ve geçerlidir.

Ölçüler değişkendir ama genelde büyük boydaki çalılar gruplandırmada küçük boydakilere ve bol çiçekli perenniallere göre daha arkada yer alır, fon görevlerini görürler.

Renk teorisi sadece çalılar, ağaçlar veya perennialler için geçerli değildir. Sadece çiçek ve yaprak renkleri değil; bunlar yanında ağaç kabuğunun, meyvenin ve hatta düşen ağaç yapraklarının renkleri bile kompozisyonda önem taşır. Bitkilerin renklerinin arka fonlarıyla bir uyum göstermesine dikkat edilmelidir(arka fon duvar, ev vb. olabilir).

Bahçe tasarımında Perennialler

Ağaçların ve çalıların seçiminin ardından, sırada perenniallerin seçimi gelir. Üçlü, beşli, yedili ağaç ve çalı grupları arasında kullanılan perennialler tasarım içerisinde tek kullanılmalarından çok daha uygun olur. Sadece birkaç büyük perennial (Bepista gibi) ve bazı süs Bitkileri soliter olarak (tek başlarına) güzel bir etki bırakırlar.

Bahçe tasarımında Mevsimlik-Bir Senelik Bitkiler

verimli mevsimlikler bahçe içerisinde pek çok fonksiyon sergiler. Bitki yataklarında veya bordürlerde kümelenirler. Çalı ve perennialler arasındaki boşlukları dikkatlide örterler, tüm sezon oyunca bahçeye bir canlılık getirirler.

Mevsimliklerin hızlı büyümeleri, onlara göre daha yavaş büyüyen perennialler ve çalılar göz önüne alınırsa oldukça fonksiyon sağlayıcıdır.

Bir sezonluk ömürleri nedeniyle, diğer bitkilere oranla mevsimlikler bitki tasarım deneyleri için kullanılan en kolay bitki sınıfıdır.

Bahçe içinde arzu edilen belirli bir renk var ise ama bundan emin olunamıyorsa, o bölüm istenilen renkte mevsimlik ile belirli bir sezon boyunca renklendirilerek arzu edilene geri dönüşümlü bir biçimde ulaşılabilir. Eğer bu sonuçtan memnun kalınmışsa bir sonraki sezon da aynı bitki grupları dikilebilir, memnun kalınmamışsa bir başka deneye geçilebilir.

Kaynak: Better Homes

Çeviriler: Ayşegül AYDIN / Peyzaj Mimarı-İstanbul Üniversitesi- www.peyzaj.org editörü

Bahçe tasarımı

Bahçe tasarımında şekil, doku ve oran

a-Şekil ve Doku

Şekil ve doku görünür etki yaratmakta, en az renk kadar önemlidir. Eğer tek rengin tonları ile tasarlanmış bahçelere dikkatlice bakarsanız bütün o renk monotonluğu içinde çiçeklerin ve ağaçların yapraklarının şekilleri ve dokularıyla oluşturduğu etkiyi baskın bir biçimde görürsünüz.

Hiçbir doku “doğru” veya “yanlış” değildir ve herkesin zevki bu konuda değişkenlik gösterir. Bu konuda gözün görmesi ve zihnin algılaması için birtakım formüller vardır. Örneğin; göz ard arda gelen küçük ağaç yapraklarını takip ederken onun bütünündeki katı formunu algılar. Bunun sonucunda, o ağacın arkasındaki fonun aydınlığı ağacı daha görünür kılmış olabilir. Geniş çim alan içindeki bir tek tekstür o alanı dinlendirici kılar. Ancak, bu doku çok yoğun devam ettirilirse durum sıkıcılığa-monotonluğa kayar.

Pek çok farklı tekstürdeki Bitkilerin bir arada kullanılması etkileyici ve ilginç olabilir ancak varyasyonların sayısı arttırılırsa, bu durum o alanı çok meşgul-karmaşık kılacaktır.

Genellikle, bitkiler katı geometrik şekilleri ile bahçelerde formal bir atmosfer oluştururlar. Bunun en ekstrem örneği topiary (şekil verilmiş bitkiler) dir.

Bitkileri kombine etmekten veya şekil ve dokularıyla kontrast oluşturmaktan çekinmemek gerekir. Dikey ve yatay şekillerdeki Bitkileri bir arada hem tamamlayıcı hem de zıtlık teşkil edici kullanmak mümkündür, bunun sonucunda oldukça ilgi çekici tasarımlar oluşturulabilir.

b-Ölçü ve Büyüklük

Bitkilerin olgunlaştıklarında alacakları boyları düşünerek yapılan planlama, bir bahçe tasarımcısının öğrenmesi gereken en önemli derslerden birisidir. Henüz tam büyümemiş, ama gösterişli olduğu için dar bir alanda sergilenen bitkiler, birkaç sene sonra büyüdüklerinde onlar için tasarlanmış alana uyum göstermezler. Bu nedenle, bitkiler bahçe içinde tasarlanırken ve yerleştirilirken, onların ileriki yıllardaki boy ve oranları da dikkate alınmalıdır. Pek çok ağaç, çalı ve perennialler bir sürü değişik varyasyon ile sergilenebilir. Bir bitkinin bitip bir diğerinin başladığı noktaların dengesi tüm Bitkilerin sergilenmesi ve görünmesi açısından son derece önemlidir.

Genel bir kuraldır; bitkiler kendi boylarına göre belirli bir düzende gruplandırılmalı ve dizilmelidir. Uzundan kısaya doğru sıralanan tasarımlar bordür etkisi gösterirler. Boş alanlarda kullanılan yüksek boydaki bitkiler merkez görevi görürler. Bu sıralamalardaki bir diğer önemli nokta da, sıralama sonrasında bitkiler arasındaki uyumu ve doğallığı sağlamaktır.

Kaynak: Better Homes

Çeviriler: Ayşegül AYDIN / Peyzaj Mimarı-İstanbul Üniversitesi – www.peyzaj.org editörü

Çit ve bordür bitkileri

Çit ve bordür bitkileri
Bordür çalıları
Berberis buxifolia “Nana”
Berberis darwinii
Berberis * hybrido-gagnepainii “Chenault”
Berberis * stenophylla
Berberis thunbergii autropurpurea “Nana”
Berberis thunbergii “Dart’s Purple”
Berberis thunbergii “Red King”
Berberis thunbergii “Rose Glow”
Berberis verruculosa
Buxus sempervirens “Elegans”
Buxus sempervirens “Pyramidalis”
Buxus sempervirens “Suffruticosa”
Chaenomeles speciosa
Chaenomeles *superba
Deutzia gracilis
Euonymus fortunei “Emerold Gaisty”
Euonymus fortunei “Emerold’n Gold”
Euonymus fortunei “Sunshine”
Euonymus fortunei “Variegatus”
Euonymus japonicus “Auremarginatus”
Fuschia “Riccardonii”
Genista lydia
Hebe spp.
Hydrangea spp.
Hypericum “Hidcote”
Hypericum  * inodroum “Elstead”
Hypericum kouytchense
Lavandula angustifolia
Lavandula * intermedia “Dutch”
Lonicera nitida
Potentilla fruticosa
Prunus * cistena
Prunus lauracrasus
Rosmarinus officinalis
Spireae spp.
Teucrium fruticans

Ibreli türler
Juniperus chinensis “Kuravao Gold”
Juniperus chinensis “Mint Julep”
Taxus * media “Hicksii”
Taxus * media “Thomsen Dwart”

Prekast Beton malzemeler

Dış mekan zemin kaplamasında alternatif bir çözüm.

çim bordürü çok sayıdaki döşeme renkleri ve bunlarla yaratılan kombinasyonu sayesinde her tip Parke taşı ile kolaylıkla kullanılabilen tamamlayıcı bir bordür tipidir. Parke taşı ile döşenmiş alanlar basit bir çalışma ile çim bordürünün uygulanması sayesinde mükemmel mekanlara dönüşebilirler. Parke taşlarının bitiminde ve yanlarında sınırlayıcı olarak kullanılabilen çim bordürleri evlerin çevresinde, küçük ve büyük sanayi tesislerinde, ticaret merkezlerinde ve daha birçok yerde Parke taşları ile beraber kolaylıkla kullanılabilmektedir.
Boyut ve Ölçüler Genişlik Uzunluk Yükseklik Adet/mt kg/mt 25cm 12cm 6cm 8 60

Çağdaş yaşamın ve toplumsallaşmanın yoğun olduğu günümüz şartları, yaşadığımız şehirlerin estetiksel ve görsel önemini bir kez daha ön plana çıkartmaktadır. Bu amaçla hazırlamış olduğumuz Kent mobilyaları, görünüm güzelliği, çağdaş dekorasyonu ve pratik oluşunun yanısıra sağlamlığından dolayı hedeflenen çevre düzenlemene önemli katkılar sağlayacaktır U Tipi oturma elemanlarının en önemli özelliği çok amaçlı şekillerde kullanılabilir olmasıdır. Oturma grubu olarak kullanılabileceği gibi, çiçeklik, şev elemanı, bank ve kademeli oturma grubu olarakta kullanılabilmektedir. Bu sebeple çok tercih edilen bir kent mobilyası modelidir. Bütün bunların yanısıra pratikliği, sağlamlığı ve görsel güzelliği ile de tercih sebebi olmaktadır

Kaynak: Behaton

Acarkent Villaları

B – 142 Peyzaj düzenleme

Acar kent B 142 nolu villa; oluşan bir bahçe sistemine sahip, toplam 3 kademeli bir yapıdır. Villadaki yeşil alanlar teras bahçe sistemi ile yapılmış alanlardan oluşmaktadır .Toprak derinliği 60-100 cm arasında değişmektedir

Peyzaj düzenleme çalışmaları, ev sahibinin istekleri ve Peyzaj mimarlarının görüşleri doğrultusunda hazırlanan Peyzaj projesine göre yapılmıştır

Peyzaj düzenlemende ana koncept; bahçenin yaz kış yeşil ve birbirini takip eden periyodlar halinde sürekli çiçekli bir görünüm taşıması olmuştur.

Kullanılan bitki türleri, bu özellikler ve mevcut toprak derinliği, evin rüzgara açık bir bakıda oluşu ve bölgenin iklim özellikleri göz önünde bulundurularak seçilmiştir

Sulama sistemi olarak; çim alanlarda sprinkler , çiçekliklerde damlama sulama sistemi kullanılmıştır. İlk kademe olan bahçe giriş kapısı ve garajın bulunduğu alanda toprak derinliği ile ilgili bir problem olmadığı için; giriş kapısının sağında ve solunda alacalı İlex aquifolium ‘Pyramidalis’ evin sınır duvarı boyunca tij Lagerstromia indica, altlarında bordür etkisi sağlayacak Pitosporum tobira ‘Nana’ ve renk katmak amacıyla Gazania kullanılmıştır.

Ferforje korkuluklar arkasında ise, perdeleme ve rüzgarı kesmek amacıyla Cupressocyparis leylandii tercih edilmiştir

Evin giriş katı ve süs havuzunun bulunduğu Ikinci kademe sadece çiçekliklerden oluşmaktadır. Giriş kapısı ve evin ana salonunun camları etrafında bulunan çiçekliğin arkasında daha boylu türler olan Rhododendron , Azalea japonica, Chryzanthemum , Juniperus squamata ‘Blue, Thuja orientalis ‘Pyramidalis Aurea Nana’, veronica, önlerinde yer örtücü cerastium, verbena, alyssum, sedum kullanılmış; yer örtücü bitkilerle diğer türler arasındaki ve önlerindeki tüm alanlara ise, toprak görünmeyecek şekilde podıma taşları döşenerek aralarına nazar boncukları yerleştirilmiştir.

Süs havuzu çevresindeki çiçekliğin bir bölümünde gül bahçesi, diğer bölümünde aromatik bahçe yapıldı.Aromatik bahçede; kekik, adaçayı, biberiye, fesleğen vb. türler tercih edildi. Gül bahçesi ile aromatik bahçe arasındaki geçiş begonya, gazania gibi çok yıllık çiçeklerle sağlandı. Süs havuzu içinde nymphea’lar kullanıldı

Yüzme havuzunun bulunduğu 3. kademede tij Laurus nobilis, Punica granatum ‘Nana’, Rosa pendula, Pitosporum tobira ‘Nana’, Picea pungens ‘Glauca Globosa Nana’, Pinus mugo, Juniperus media, Rosa tij, Thuja Orientalis ‘Compacta Nana’, Skimmia japonica, Pieris Japonica türleri dikildi.

Çim uygulamasında, bahçenin genelinde homojen bir görünüş sağlayan ve yabani ot problemi yaratmayan rulo çim kullanıldı.

Peyzaj uygulaması tamamlanan villada estetik, fonksiyonel, ev sahiplerinin isteklerine, kullanımlarına maksimum düzeyde cevap verebilecek ve en önemlisi müşteri memnuniyetini sağlayan bir Peyzaj düzenleme yapıldı

Ayşegül Ada ( İ-Ü/p.m-92 ) – www.peyzaj.org editörü

Yapı Parke

Yapı Parke, prefabrik olarak değişik tip ve boyutlarda üretilen ve zemin kaplaması amacıyla kullanılan yüksek dayanımlı Beton elemanlardır Yapı Parke; zemin uygulamaları için dayanıklı, farklı, kullanışlı ve çevre ile uyumlu seçenekler sunar

Nerelerde kullanılır?

1- Araç tarfiğine açık döşemelerde, sokak, meydan, park, otobüs durağı, benzin istasyonları,gösteri alanları,..
2- Ağır araç trafiğine açık döşemelerde, Fabrika alanları döşemelerinde, sanayii tesisleri böşeme ve bahçeleri, yükleme limanları, demiryolu geçitleri,..
3- Yaya trafiğine açık döşemelerde, Kaldırım, yürüyüş yolları, patikalar, park düzenlemeleriyüzme havuzu alanları, bisiklet yolları, ..
4- Çok amaçlı kullanımın olduğu döşemelerde, Kanallar, dereler, rezervuarlar, bentler, nehir kıyıları, şev stabilitelerinde..

Yapı Parke nasıl kullanılır?

Hazırlanmış alt temel tabakası üzerine kilitli Beton Parke döşenmesi dört adımda tamamlanır Bu adımlar:
– Kum yatağın (temel tabakası) yerleştirilmesi ve mastarlanması, – Parkelerin yerleştirilmesi, – Kenarların tamamlanması, – Yüzeyin sıkıştırılması, şeklinde sıralanabilir

1- Kum yatağın (Temel Tabakası) hazırlanması
Kum yatak için kullanılacak kum temiz ve üniform dane dağılımına sahip olmalıdır. İçersinde kil ve diğer yabancı malzemeler aşırı miktarda bulunmamalıdır. Döşeme esnasında yol yüzeyinde istenen düzgünlüğü elde edebilmek için kullanılan kumun rutubetinin üniform olmasına dikkat edilmeli ve iş süresince bu uniformluluğu korumak için kum mümkün olduğunca aynı kaynaktan temin edilmelidir

Hazırlanmış alt temel tabakası üzerinde bitmiş kaplamanın üst kotları (kırmızı kot) araziye aplike edildikten sonra belirtilen özelliklere sahip kum iş yerine getirilerek 5 cm kalınlıkta üniform olarak yola yayılmalıdır. Kum kalınlığı olarak 5 cm kalınlık genelde tavsiye edilen ve uygulanan kalınlıktır. Kum tabaka kalınlığının 5 cm’den daha düşük kalınlıkta planlanması durumunda alt temel tabakasının yüzeyinin daha hassas oluşturulması gerekir. Bu da maliyeti artırıcı bir unsurdur

2- Parkelerin yerleştirilmesi:
Hazırlanan kum tabakası üzerinde belirlenen döşeme desenine uygun olarak Parkeler yerleştirilir. Parkeler döşenmeye başlandığında ilk sıraya yerleştirilen taşların doğrultusu ve düzgünlüğü çok önemlidir. Diğer sıralardaki döşemenin kalitesini büyük oranda ilk sıradaki Parkeler belirleyeceğinden bu konuya çok dikkat edilmesi gerekmektedir

Döşeme esnasında Parkeler yolun bir tarafındaki bordüre dayanır, karşı tarafta standart Parkenin sığmayacağı büyüklükteki boşluklar, bilahare uygun şekilde kesilmiş Parkelerle kapatılmak üzere boş bırakılır

Parkeler yerleştirilirken kum tabaka üzerine yavaşça bırakılır, bu esnada döşenmiş olan Parkelerin yerinden oynatılmaması gerekir. Döşeme esnasında taşlar arasında kalan boşluk 2-3 mm’yi geçmemelidir. Taşlar arasında kalan boşluğun bu miktardan fazla olması durumunda bir lastik tokmak yardımıyla taşlar yerine itilir

3 Kenarların tamamlanması:
Parke döşeme esnasında, standart boyutlardaki Parkelerin yerleştirilemediği kenar boşlukları, boşlukların ebadına uygun biçimde kesilen Parkelerle tamamlanır. Bu iş için hidrolik kesme makinası kullanılır. Küçük parçalar keski ve çekiç yardımıyla yontularak hazırlanır ve yerine yerleştirilir. Boyutları 4 cm’den daha küçük olan boşluklar çimento harcı ile doldurulur. Döşeme güzergahındaki rögar, kontrol bacaları ve ızgaraların kenarlarına denk gelen boşluklar da aynı yöntemlerle tamamlanır. Sıkıştırma işlemi başlamadan önce kenar boşlukları tamamen doldurulmalıdır

4 Yüzeyin sıkıştırılması
Parke döşenmesi tamamlanan yol üzerinde uygulanan son işlem Parkelerin vibrasyonla sıkıştırılmasıdır. Böylece Parkelerin kum tabakası üzerinde istenilen son seviyesine oturtulması ve dolayısıyla da kilitlenmesi sağlanır. Bu işlem için değişik sıkıştırma ekipmanı kullanılabilir. 2 veya 3 kez uygulanan sıkıştırma sonrasında, döşenmiş yüzey üzerinde sıkıştırılmamıs bölge kalmamasına dikkat edilir

İlk vibrasyondan sonra yüzeye kum serilir. Ikinci ve Üçüncü kez vibrasyon uygulanarak bu kumun Parkelerin aralarına iyice yerleşmesi sağlanır. Bütün boşluklar iyice dolduktan sonra yüzeyde kalan fazla kum süpürülerek alınır

Kaynak: Arkitera

Derleyen Melih Güneydenk (Reklamcı- Uludağ.Ü